Vés al contingut
Si us plau, espereu...

Cumpliment Normatiu

Prevenció de Blanqueig de Capitals i FT

CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V, Entitat Financera degudament constituïda i domiciliada a Espanya, està compromesa en el compliment estricte de tota normativa, nacional i internacional, de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.


Aquest compromís comporta l'aplicació de les polítiques i procediments escrits establits en compliment tant de la legislació espanyola, com d'aquella normativa internacional aplicable dins del territori nacional, sent supervisats, tant l'establiment com el seu compliment, pel Servei Executiu de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC).

Aquestes polítiques i procediments tenen com a objectiu la no utilització de l'estructura de l'Entitat per a la realització d'activitats que pogueren estar relacionades amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Les principals obligacions recollides en les esmentades polítiques i procediments consisteixen en:

 • Establiment de polítiques i procediments d'admissió de clients.
 • En tot cas, està prohibit l'establiment de relacions de negoci tant amb persones incloses en la llista pública de la Unió Europea de persones relacionades amb el terrorisme, com amb Bancs Pantalla (Shell Banks).
 • Establiment de mesures de diligència deguda a tots els clients. Aquestes mesures de diligència deguda, formades per les obligacions d'identificar, conéixer i realitzar un seguiment continu de la relació de negocis, s'aplicaran en funció del risc assignat a cada client.
 • El coneixement de l'activitat del client implica més accions que la mera aportació de documentació.
 • Conservació digitalitzada dels documents identificatius i acreditatius de l'activitat dels clients durant un termini de deu anys.
 • Anàlisi d'operacions, a través d'eines informàtiques que permeten la detecció d'operacions sospitoses o inusuals.
 • Comunicació al Servei Executiu de totes aquelles operacions sospitoses d'estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
 • Comunicació al SEPBLAC de tota aquella informació que siga ben requerida per aquest organisme, bé d'obligada comunicació.
 • Formació a tots els empleats de l'entitat en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.
 • Accés per part de tots els empleats de l'entitat tant a les polítiques i procediments escrits interns, com a qualsevol modificació d'aquestes.
 • Auditoria anual per part d'un expert extern en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, que analitza tant els procediments establits en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, així com el seu compliment.
 • Establiment d'un Òrgan de Control Intern.

Totes les polítiques i procediments que en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme són aplicades per CAJA RURAL SAN JOSE D'ALMASSORA, S.C.C.V, són actualitzades en funció del que s'estableix en la normativa vigent a cada moment. Tota la informació institucional, econòmica i financera de l'entitat, així com sobre els seus accionistes, membres del Consell Rector i línies de negoci, pot ser obtinguda a través de la pàgina web:www.caixalmassora.com

INFORMACIÓ PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS Y FINANCIACIÓ DEL TERRORISME

Compliment Penal

Dins del compromís assumit per CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V. en relació al compliment de la normativa vigent, nacional i internacional, cobren especial importància les mesures implantades per l'Entitat, tendents a evitar la comissió, per empleats i directius, de conductes delictives tipificades en la legislació penal.

A aquest efecte, el Consell Rector de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V. va establir l'any 2015 un Model de Prevenció de Riscos Penal (d'ara en avant, el Model PRP) que tenia per objecte evitar, o almenys, a mitigar en la mesura del possible, la comissió de delictes en l'àmbit de l'activitat pròpia de l'Entitat. Aquest Model era també extensiu als membres del propi Òrgan d'administració de l'Entitat i a diverses societats participades.

Entre les finalitats que perseguia el Model PRP estava la de transmetre, tant internament com de cara a tercers i al públic en general, la cultura de compliment que regeix les relacions de negoci de  CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V, basada en el principi de “tolerància zero” quant a la comissió de delictes.

Dins de les mesures adoptades a conseqüència de l'establiment del Model PRP, es va procedir a relacionar les polítiques i procediments necessaris per a mitigar el risc penal, es va habilitar un canal de comunicació amb l'òrgan responsable del Model PRP per a denunciar conductes que pogueren ser constitutives de delictes i es va establir un procediment disciplinari per a sancionar adequadament l'incompliment de totes les mesures incloses en el Model PRP.

Aquest Model PRP ha anat evolucionant a mesura que s'han anat produint canvis normatius i, fonamentalment, a conseqüència de les revisions periòdiques d'aquest. Aquestes últimes van aconsellar dur a terme determinades modificacions per a adequar el Model a les noves necessitats dels nostres clients i a les activitats desenvolupades per l'Entitat, que són:

    • Comercialització de productes i serveis bancaris i d'inversió

    • Banca de particulars i d'empreses.

    • Activitat de Tresoreria i Mercat de Capitals.

    • Comercialització d'assegurances.

    • Finançament d'operacions de consum.

    • Desenvolupament d'activitats a través del nostre Fons d'Educació i Promoció.

    • Gestió d'immobles adjudicats.

    • Desenvolupament, potenciació i seguiment del negoci.

Fent un pas més en aquesta tasca d'alinear l'activitat desenvolupada per  CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V. amb els requeriments normatius, s'ha considerat convenient transformar el Model PRP de l'Entitat, en un Sistema de Gestió de Compliment Penal que no sols contemple els requeriments exigits per la legislació penal sinó també pel que es disposa en la Norma UNE 19601 relativa a Sistemes de Gestió de Compliance Penal.

De conformitat amb la Norma UNE 19601, el Consell Rector de  CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V  ha aprovat una Política de Compliment Penal els principis fonamentals del qual són els següents:

 • Actuar conforme a les lleis i normes vigents, així com al Codi de Conducta, als principis d'actuació i a les polítiques i procediments interns desenvolupats.
 • Promoure una cultura de compliment i de “tolerància zero” a la comissió d'actes il·lícits o fraudulents, així com l'aplicació dels principis d'ètica i comportament responsable.
 • Dotar al SGCP i a l'Òrgan de Compliment Penal dels recursos financers, materials i humans adequats i suficients per al seu funcionament eficaç.
 • Definir i revisar la consecució dels objectius de compliment penal.
 • Identificar les activitats en l'àmbit de les quals puguen ser comesos els delictes, analitzar els riscos i controls associats als mateixos i definir un pla de tractament de riscos, que incloga controls eficaços, permanents i actualitzats.
 • Establir polítiques i procediments interns dirigits a evitar que les persones sota l'àmbit d'aplicació de la Política puguen ostentar facultats de decisió no sotmeses a control.
 • Assegurar l'autoritat i independència de l'Òrgan de Compliment Penal de l'Entitat.
 • Proporcionar suport formatiu continu a les persones sota l'àmbit d'aplicació de la Política.
 • Comprometre's amb la millora contínua del SGCP a través de la supervisió i seguiment d'aquest.
 • Transmetre la responsabilitat de les persones físiques o jurídiques sota l'àmbit d'aplicació de la present Política respecte a la vigilància de conductes potencialment il·lícites des de la perspectiva penal al Comité de Direcció de l'Entitat, en relació als empleats sota la seua responsabilitat, sobre possibles comportaments il·lícits penals i processos de detecció i reporte establits.
 • Establir l'obligatorietat per a tots els empleats de les Entitats, d'informar sobre fets o conductes sospitoses relatives a possibles riscos penals, a través del Canal Ètic establit a aquest efecte.
 • Garantir la confidencialitat i protecció del denunciant, vetlant perquè no es produïsca cap mena de represàlia sobre aquell que haguera plantejat de bona fe les seues consultes, denúncies o queixes a través del Canal Ètic.
 • Investigar al més prompte possible els fets o conductes sospitoses comunicades a l'Òrgan de Compliment Normatiu, garantint els drets, en tot cas, tant del denunciant com del/els denunciat/s.
 • Aplicar el règim disciplinari davant incompliments interns vinculats a possibles il·lícits penals en atenció a la normativa interna i legal d'aplicació, així com en relació a la seua SGCP i al seu corresponent Política.

Conforme a aquesta Política de Compliment Penal, s'han identificat totes les activitats desenvolupades per l'Entitat en l'àmbit de la qual poden ser comesos els delictes que han de ser previnguts pel SGCP sense exclusió de cap procés de l'Entitat. En definitiva, aquestes activitats se circumscriuen a la prestació de serveis bancaris, de serveis d'inversió i d'assegurances

Per a qualsevol comentari sobre la informació subministrada en aquest document o per a comunicar la possible comissió de conductes que pogueren resultar constitutives d'un delicte, contacte amb nosaltres en la següent adreça:

[email protected]

o presencialment o per correu postal a:

C/ Trinidad, 20

12550 Almassora (Castellón)

A aquest efecte, posem a la seua disposició el formulari de denúncia adjunt.

Formulari Denúncia