Vés al contingut
Si us plau, espereu...
Asamblea General 2023
23 May, 2023

Convocatòria Assemblea General Ordinària

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta Entitat i de conformitat amb el legal i estatutàriament establit, es convoca a totes les persones sòcies de Caixa Rural San José d'Almassora, S. *Coop. de Crèdit V. per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, en el domicili social d'aquesta, situat a Almassora, C/ Trinidad, número 20, el pròxim dia 15 DE JUNY DE 2023, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona, a fi de tractar els diferents punts del següent.

ORDRE DEL DIA

1r.- Examen de la gestió social. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i de l'Informe de Gestió, així com la proposta d'aplicació del resultat i de la gestió social, tot això corresponent a l'exercici 2022.

2n.- Acord sobre distribució de resultats.

3r.- Pla d'inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2022, així com el pressupost per a 2023, amb autorització perquè el Consell Rector aplique, provisional i proporcionalment, el pla d'inversions per a 2024 en els mesos que transcórreguen del citat any fins que s'aprove per l'Assemblea General l'habilitat per a 2024.

4t.- Nomenament d'auditor extern.

5é.- Informe sobre remuneracions del Consell Rector i aprovació, en el seu cas.

6é.- Elecció de persona sòcia com a membre de la Comissió de Recursos.

7é .- Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que exigisquen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar aquests acords, facultant-li per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels quals ho precisaren.

8é .- Suggeriments i preguntes al Consell Rector.

9é .- Decisió sobre l'aprovació de l'Acta. Designació de persones sòcies a aquest efecte.

Almassora a 25 d'abril de 2023

El President.

Miguel R. Serra Escorihuela

NOTA:

Documentació: els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la cooperativa, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, i altres documents sobre els quals ha de decidir l'assemblea, es troben a la disposició de les persones sòcies en el domicili social i en qualsevol de les oficines de l'entitat.

Règim de consultes i horari: fins al dia de la celebració de l'assemblea inclusivament, de 10.00 a 12.00 hores, excepte els dies inhàbils. Les persones sòcies que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'assemblea.

Etiquetes